Hand Cut Beef recipes

Fresh Meat Mandarin Duck Hot Pot

Xiabu Yuanyang Hotpot Base, Hand Cut Beef, Duck Blood