Zeng Gongzi Durian Meat recipes

Durian Chicken Stew

Chickens, Zeng Gongzi Durian Meat, Water

Durian Mushroom Soup

Matsutake, White Jade Mushroom, Zeng Gongzi Durian Meat