Zhongjing Shiitake Mushroom Sauce recipes

Stir-fried Rice Cake with Mushroom Sauce

Rice Cake, Zhongjing Shiitake Mushroom Sauce, Salt

Cold Noodles with Mushroom Sauce

Vermicelli, Cucumber, Zhongjing Shiitake Mushroom Sauce

Stir-fried Rice Cake with Mushroom Sauce

Rice Cake, Zhongjing Shiitake Mushroom Sauce, Salt