Shenggua recipes

Shenggua Stewed Fish Soup

Tilapia, Ginger, Shenggua

Garlic Wins Melon

Shenggua, Ginger, Garlic

Shenggua Crab Meat Congee

Crab, Rice, Shenggua

Stir-fried Fresh Lily with Yunersheng Melon

Shenggua, Fresh Baigu, Barbecued Pork