Xuemei Niangpi recipes

Xue Mei Niang

Xuemei Niangpi, Isinglass Powder, Light Cream

Blueberry Snow Mei Niang

Xuemei Niangpi, Light Cream, Blueberry Jam

5 Minutes Super Fast Hand Sweet Snow Fat Man

Musang King Durian, Light Cream, Xuemei Niangpi

Mango Xuemei Niang

Xuemei Niangpi, Mango, Soft White Sugar

Oreo Xuemei Niang

Xuemei Niangpi, Light Cream, Oreo Cookies

Xue Mei Niang

Xuemei Niangpi, Light Cream, White Sugar

Mango Xuemei Niang

Xuemei Niangpi, Mango, Light Cream

Xue Mei Niang

Xuemei Niangpi, Light Cream, Mango

Blueberry Snow Mei Niang

Xuemei Niangpi, Light Cream, Chiffon Cake