White Flour recipes

Egg Lump Soup

Tomato, White Flour, Chopped Green Onion

Brown Sugar Buns

White Flour, Cornmeal, Milk Powder

Refreshing Pancakes

White Flour, Corn Flour, Soy Flour

Whole Wheat Biscuits

White Flour, Black Whole Wheat Flour, Brown Sugar

Black Whole Wheat Flour Quiche

Black Whole Wheat Flour, White Flour, Egg

Soy Flour Egg Cake

Cooked Soy Noodles, Cornmeal, White Flour

Hand-made Soba Noodles

Buckwheat Flour, White Flour, Egg

Paper Cup Cornmeal Buns

White Flour, Corn Flour, White Sugar

Turnip and Tasseled Buns

Turnip Leaves, Tofu Bubble, Cornmeal

Buckwheat Leek Box

Soba Noodles, White Flour, Chives

Steamed Vegetarian Dumplings with Noodles

Naked Flour, White Flour, Yeast

Corn Tortillas

Corn Flour, White Flour, Egg

Milky Whole Wheat Red Date Buns

Black Whole Wheat Flour, White Flour, Big Red Dates

Rye Buns

Black Whole Wheat Flour, White Flour, Yeast

Raisin Multigrain Buns

Black Whole Wheat Flour, Corn Flour, White Flour

Chrysanthemum Vulgare

Cornmeal, Chrysanthemum, White Flour