Crucian Carp recipes

Fish Noodle Soup

Crucian Carp, Noodles, Rape

Crucian Fish Soup

Green Onions, Ginger, Crucian Carp

Seasonal Vegetable Crucian Fish Bowl

Crucian Carp, Thousand Sheets, Squash

Soup Hot Pot Base

Crucian Carp, Green Onions, Stock (big Bone Soup)

Crucian Tofu Soup

Sliced Ginger, Crucian Carp, Scallions

Fill The Warehouse to Boil Fish Soup

Crucian Carp, Tofu, Chinese Cabbage

Seaweed Soup

Seaweed, Carrot, Kelp

Crucian Fish Soup

Crucian Carp, Shallot, Ginger

Crispy Fish

Crucian Carp, Scallion Mate Soy Sauce, Pixian Doubanjiang

Le Vegetable Soup

Bougainvillea, Lean Meat, Crucian Carp

Crucian Fish Soup

Crucian Carp, Shallot, Ginger

Crucian Fish Soup

Crucian Carp, Scallion Ginger Coriander, Oil

Secret Crucian Carp Soup

Crucian Carp, Shallots, Ginger

Crucian Tofu Soup

Crucian Carp, Tofu, Shallot

Crucian Carp Tongcao Soup

Crucian Carp, Tongcao, Ginger

Crucian Carp Soup

Crucian Carp, Ginger, Salt